Đề xuất mới về nhiệm vụ của Cục Công nghiệp liên quan đến kinh doanh thuốc lá

0

Đề xut mi v nhim v ca Cc Công nghip liên quan đến kinh doanh thuc lá

(Chinhphu.vn) – Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá.

Đề xuất mới về nhiệm vụ của Cục Công nghiệp liên quan đến kinh doanh thuốc lá

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung điểm a, b, Khoản 1, Điều 21 của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 quy định chi tiết một số điều của các nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá như sau:

Cục Công nghiệp theo chức năng nhiệm vụ của mình, chủ trì và phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ:

a) Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, giám sát, thẩm định, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt về chủ trương đầu tư sản xuất sản phẩm thuốc lá, Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá và các hoạt động liên quan đến kinh doanh thuốc lá theo quy định trừ các nội dung đã được phân cấp tại (b).

b) Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, giám sát, thẩm định và chấp thuận: Nhập khẩu thuốc lá nhằm mục đích phi thương mại; đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ, đầu tư sản xuất thuốc lá xuất khẩu, gia công thuốc lá xuất khẩu, di chuyển địa điểm theo quy hoạch; đầu tư chế biến nguyên liệu thuốc lá; nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá để chế biến nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công chế biến nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu; nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để sản xuất sản phẩm thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu sản phẩm thuốc lá; nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá; thanh lý hoặc tiêu hủy máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá; chỉ tiêu nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Minh Đức

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Share.

About Author

Leave A Reply