Browsing: Giấy phép lưu hành tự do (CFS)

Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale – CFS) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa ghi trong CFS để chứng nhận rằng sản phẩm, hàng hóa đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu căn cứ theo giấy phép lưu hành tự do theo Quyết định 10/2010/QĐ-TTg ban hành ngày 10 tháng 02 năm 2010.

1 2 3 17