Browsing: Giấy phép kinh doanh rượu

Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Thực hiện giấy phép kinh doanh rượu căn cứ vào Nghị định số 105/2017/NĐ-CP quy định về hoạt động kinh doanh rượu và Nghị định 17/2020 NĐ- CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

1 2 3 10