Browsing: GCN An toàn thực phẩm

GCN An Toàn Thực Phẩm là Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, được thực hiện theo quy định Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2010: Quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của chính phủ; quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

GCN An toàn thực phẩm
0

Giấy phép an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất nước uống đóng bình tại TP.HCM

Thực hiện giấy phép an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất nước uống đóng bình căn cứ vào luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2011; Nghị định 15/2018/NĐ-CP – Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm;

1 2 3 11